تفاهم نامه مابین سازمان بسیج اساتید به طرفیت دکتر علی ویسکرمی و دانشگاه لرستان به طرفیت دکتر علی نظری به جهت برگزاری دومین همایش علمی در استان لرستان تحت عنوان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان) منعقد گردید.