دبیر علمی کنفرانس: 

                           دکتر مصطفی کرم پور

دبیر اجرایی کنفرانس:

                          سعید تقوی گودرزی

مدیر اجرایی کنفرانس:

                           دکتر علی ویسکرمی