مسئولان دانشگاهی و اجرایی

دکتر علی نظری

ریاست محترم دانشگاه لرستان و ریاست محترم سازمان بسیج اساتید استان لرستان

 

دکتر مصطفی کرم پور

دبیر کمیته علمی همایش گردشگری

دکتر احمدرضا دالوند

معاونت محترم عمرانی استانداری استان لرستان

 

دکتر سید پدرام موسوی- پسا دکتری اقتصاد بین الملل

مشاور ارشد محترم خدمات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی استان تهران

 

دکتر عطا حسن پور

مدیر کل محترم اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

 

نویسندگان مقالات برتر (ارائه سخنرانی)

دکتر امین جمشیدی

دانشیار زمین شناسی مهندسی، دانشگاه لرستان

دکتر محمد بهرامی

استادیار باستان شناسی دانشگاه لرستان

سرکار خانم فاطمه صارمی فرد

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگا ه فنی و حرفه ای استان لرستان

سرکار خانم  زینب احمدنژاد

از گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

دکتر علی غلامی فرد

عضو هیات علمی  گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان