محورهای همایش:

 • مدل ها و روش های آموزشی در گردشگری کاربردی
 • مدل ها و الگوهای موثرمعنویت و نقش آن در رونق گردشگری مذهبی
 • مدل ها و الگوهای بهبود گردشگری دفاع مقدس
 • مدل ها و روش های ایجاد خلاقیت در گردشگری کاربردی
 • مدل ها و الگوهای بهینه سازی بازاریابی گردشگری فرهنگی
 • باز اندیشی در تبیین راهبرد فرهنگ پذیرش گردشگری برای ساکنین بومی – محلی
 • مدل ها و الگوهای بهینه سازی بازاریابی گردشگری روستایی
 • ارائه مدل ها و روش های اثربخش در اقتصاد گردشگری شهری و روستایی
 • ارائه مدل ها و روش های کسب کار جدید و کار آفرینی در گردشگری
 • باز آفرینی بافت های قدیم شهرهای استان لرستان مبتنی بر استراتژی گردشگری کاربردی
 • مدل ها و روش توسعه جوامع محلی و بوم گردی در گردشگری
 • مدل ها و الگوهای بهینه سازی بازاریابی گردشگری ژئوتوریسم
 • باز اندیشی ارزیابی توزیع فضای زیر ساخت های گردشگری
 • باز اندیشی مسائل زیست محیطی در اکو توریسم
 • پهنه بندی مسیرها و مناطق آفرود با توجه به مسائل زیست محیطی
 • ارائه مدل ها و روش های ظرفیت سنجی توانمندی های گردشگری آبی در پهنه های آبی
 • ظرفیت سنجی جاذبه ها و مراکز گردشگری
 • باز اندیشی در مدل ها و الگوهای آگروتوریسم
 • برند سازی محصولات و فعالیت های گردشگری
 • مدیریت زمان در مسیرها و مقاصد گردشگری
 • ارائه مدل ها و روش های موثر در تبلیغات گردشگری
 • مدل ها و روش های موثر در گردشگری ورزشی و توسعه فرهنگی و اجتماعی آن