مطالب زیر بر اساس آرشیو محورهای همایش لیست شده اند.

تصویر: محورهای همایش

محورهای همایش


محورهای همایش: مدل ها و روش های آموزشی در گردشگری کاربردی مدل ها و الگوهای موثرمعنویت و نقش آن در رونق گردشگری مذهبی مدل ها و الگوهای بهبود گردشگری...

  • ۰
  • ۴۰۹