تصویر: مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری با محوریت استان لرستان

مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری با محوریت استان لرستان


ISC – ۰۱۲۲۱-۷۷۳۸۵ محورهای همایش مدل ها و روش های آموزشی در گردشگری کاربردی مدل ها و الگوهای موثرمعنویت و نقش آن در رونق گردشگری مذهبی مدل ها و...

  • ۰
  • ۳۱